دکتر مهسا نصرتی
کلینیک دندانپزشکی آپادانا
دکتر یاسمن بصیری
دکتر طاهره پورسیدیان
دکتر آرش غفوری
دکتر حسین پویان
دکتر نازنین علی بلندی
دکتر علی طاهری
دکتر هلن چکاد
دکتر هادی رنجزاد
دکتر محبوبه حسینی
دکتر آناهیتا عاشوری مقدم
دکتر هادی سجودی
دکتر سولماز نوذری
دکتر آزاده جزایری
دکتر محمدعلی میرابوالقاسمی
دکتر آذر سلیمانی
دکتر فرهنگ دزفولی زاده
دکتر سمیرا کاولی
دکتر حمید بهبودی