آیا عکس برداری از دندان در دوران بارداری خطرناک است؟

آیا عکس‌برداری از دندان‌ها در دوران بارداری خطرناک است؟